Meds hodd fei ä gouder Woar

Eiroba wächsd zamm, su mou dess aa sei.
Drum hobb ich mir dengd: Schang dou bisd dabei.
Fährsd aa moal nach Frankreich und schausd di dord um,
sunsd bleibsd dei ganz Leem lang suu brunshummldumm.
Zuerschd gäihds nach Meds und dord inn di Boar.
Weil im Radio soungs:
(Musik stoppt) „Meds hodd fei ä gouder Woar“.

Weldmännisch bschdell iech bei der Maid an der Boar:
„Grüezi Signora, Kaffee olé, bor favor!“
Kaum hobbi den drunkn, mou i aa scho affs Gloo,
Fass ganz im Gedankn inn Gloodeggl oo.
Iech denk nu, dou bichd woss, woss kennd denn dess sei?
Und lang bfeilgroad in ä Kuddälä nei.
Dess zäichd si und babbd – iech erkenns goar ned glei –
Ä Bädsla Schberma, ja iss dess ä Freid!

Den Schbender konn i ja fasd nu verschdäih –
vielleichd find er ja di Boarfrau su schäih?
Wäi dem auch sei – iech wärr mi beschwern,
Däi Boardussi wärd edz glei ganz schäi woss härn!

Mei Französisch iss mies, ich konn kanne Schbroang
Dess iss beschissn, wäi soll’is blouß soung?
Ich schrei: „Madmosell, ün Reglamadsion!
Dans la Klosedd – anonym onanon!“ (2 x)

Sie verschdäihd blouß Bahnhuuf und schiddld inn Kubf.
Sollrer änn blan moaln odder im Dreieck hubfn?
Iech fuchdl und gesdikulier mid di Händ
Däi Kuddl fläichd wech und land an der Wänd
Dou schreids: „Du Wichser, diech wenn i derwisch
– dann gräichsd ä Rennschelln und ligsd undern Diesch“
Ich soach: „Iech woars ned, obber du reddsd ja mei Schbroach
– wäi gibbds dess in Frankreich am hellichndn Doach?“
„Iech wolld mer woss gönner, dou woar dess ganz kloar:
(Musik stoppt) Wall: ‚Meds hodd fei ä gouder Woar!‘ “

by hpd – 30.12.2000/Fürth
(däi Schdorie hobbi heid Nachd draamd)

Konzerte

keine austehenden Konzerte