Hoar (I won’t cut my hair)

Iech hobb Hoar in die Ohrn
– und aus der Nosn wachsn’s ‚raus
Hobb suvill Hoar affn Oarsch,
daß die Orang-Uddan grausd
Wenn’s ans Hoarwaschn gäihd,
kaaf iech Schambong wäi bläid
Obber schau mi ned suu middleidich oo –
wall iech bin schdolz aff meine Hoar, däi gfalln mer suu
Iech könnds hauer, wenns su bläid schauer
Dou laafn’s geecher ä Mauer…

Ref.: Iech schneid’s ned meine Hoar
Wall iech mooch’s hald meine Hoar
Iech bin schdolz aff meine Hoar
Naa, iech schneid’s ned däi Hoar

Iech brauch im Winder ka Müdzn,
wall i ja mein Hoarbelz hobb
und di resdliche Käld
häld mei Ohrnschmalz ab
Iech brauch ka Rasur mid „Schiledd“ –
iech kradz mer di Gsichdshaud ned aaf.
Und manche raffs goar ned,
daß iech mir schdadd Afderschäif ä Seidlä kaaf
Iech könnds fodzn, wenn’s su bläid glodzn
An der Gurggl baggn bis schbodzn

Ref.: Iech schneid’s ned meine Hoar …

Frisör und Bfarrer hobbi lang nimmer g’seng
Iech brauch kann Hoarschnidd und kann falschn Seeng – sondern hoar
Iech schneid’s ned meine Hoar!
Iech könnd’s hauer, wenn’s su bläid schauer
Dou renners geecher ä Mauer
Iech schneid’s ned meine Hoar
Iech gäih ei ohne däi Hoar!

An jeder Grenz zäing’s mi raus
und soung: „Bidde foahrn’s rechds ran‘!
Machn’s inn Kofferraum aaf!
Homms Koks im Darm?“
„Naa – Scheiße!“ brüll iech,
obber dess glaam’s mer ned.
Iech drügg ä Worschd zum Beweis –
dou schauer’s rechd bläid.
Iech könnd schreier bei dennä Geier –
in di Eier dredn bis schbeier!

Ref.: Iech schneid’s ned meine Hoar
Wall iech mooch’s hald meine Hoar
Iech bin schdolz aff meine Hoar –
naa, iech schneid’s ned däi Hoar
HOAR!
Naa, iech schneid’s ned däi Hoar.
HOAR!

29.10.1992 – hpd

Konzerte

keine austehenden Konzerte