Denk ned nouch (Don’t think twice)

Bidde schald ka Lichd ei, wall iech brauch kanns
Wenn iech aamoal „Naa“ souch, dann iss naa
Bidde lass iss Lichd aus, wall iech brauch kanns
Iech find mein Wech im Finsdern aa
Ganz haamlich winscher mer, daß’d nu woss schäins zu mir sagsd
Zum Beisbill kenndersd soung, daß’d mi drodzdem nu moggsd
Obber iech wass längsd, daß’d di midm Redn ä bißlä blougst – deshalb:
Denk ned nouch – es gäihd vorbei

Gäih bidde, häär edz aaf mid mir zum Schdreidn
Lou mer fümbf Minuddn nu mei Rouh
Bidde häär edz aaf mid mir zum Schdreidn
Iech horch dä suwisu scho lang nimmer zou
Iech wunder miech, daß iech aff diech su eigschdieng bin
Fräiher woarsd su anders, woarsd su oadli wäi ä Kind
Obber suwoss änderd si hald manchmoal rechd schnell
Denk ned nouch – es gäihd vorbei

Es hodd kann Zobbf, daß’d douhoggsd und miech oogreinsd
Edz is doch alles scho egoal
Es bringd nix, wennsd edz douhoggsd und miech oogreinsd
Daß anner abhaud iss doch ganz normoal
Wennsd aafsdäihsd in der Fräih und aus deim Fensder glozd
Dein Müll vo gesdern sammelsd und in dein Abbord kodzd
Iech bin blouß ganger, bevuur iech diech fodz
Obber denk ned nouch – es gäihd vorbei.

Iech gäih aff anner langer dunkln Schdraß
Wou iech hiegäih, dess wassi ned
Iech laadsch aff anner langer dunkln Schdraß
Iech wass blouß anns: Es iss nu ned zu späid
Daß’d bäiß zu mir woarsd, des konni eichndli ned soung
Blouß dassi mid dir suvill Zeid verdou hobb, dess lichd mer ä bißlä im Moung
Iech hobb dei bläides Gwaaf und Gschmarri vill zu lang erdrougn – obber
Denk ned nouch es iss vorbei

(von Bob Dylan, bearbeitet von Wolfgang Ambros;
fränkische Bearbeitung: hpd am 9.2.1997)

Konzerte

keine austehenden Konzerte